სასკოლო-სასწავლო გეგმა

სასკოლო სასწავლო გეგმა 2021-2022

2021-2022 სასწავლო წლის სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა შედგენილია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის N40/ნ და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 11 მარტის N36/ნ ბრძანებებით დამტკიცებული ეროვნული სასწავლო გეგმების საფუძველზე. სკოლაში საგანმანათლებლო პროცესი მიმდინარეობს ქართულ ენაზე, დაწყებით (I-VI კლასები), საბაზო
(VII-IX კლასები) და საშუალო (X-XII კლასები) საფეხურზე .

დანართები

მისიაკალენდარიმიზნები და საქმიანობებისტრატეგიული მიმართულებებისასკოლო რესურსებით სარგელობა
ხედვამდგრადი განვითარების კალენდარისაათობრივი ბადესადამრიგებლო პროგრამაგრიფირებული სახელმძღვანელოები
ღირებულებებიდღის რეჟიმიკათედრის დებულებაშეფასების სქემები1. 1 წლიანი სამოქმედო გეგმა
2. 6 წლიანი სამოქმედო გეგმა